• พระวินัยเป็นประมวลกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความพระพฤติของเหล่าพระสงฆ์ ทั้งภิกษุและภิกษุณี
  • (BT) พระไตรปิฏกเป็นคัมภีร์ที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า ไตรปิฎก แปลว่า ตะกร้า 3 ใบ จากการแบ่งเนื้อหาเป็น 3 หมวด ใหย๋ ได้แก่ 1. พระวินัยปิฎก 2. พระสุตตันตปิฎก 3. พระอภิธรรมปิฎก
  • (NT) ธรรมะ
   • (NT) การปฏิบัติธรรมเป็นการนำเอาธรรมะหรือคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือกระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญาในทางพุทธศาสนาเรียกว่า วิปัสสนา (พระมหาใจสิงห์ เถื่อนศรี, 2565)
   • (NT) ทศพิธราชธรรมคือ คุณธรรมของนักปกครอง 10 ประการ เพื่อจะนำไปใช้ในการปกครองให้เกิดความสุขแก่ประเทศหรือหมู่คณะของตนเอง เป็นหลักธรรมที่มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมให้มีอยู่ในตัวนักปกครอง ประกอบด้วย การให้ การระวังกายและวาจา การเสียสละ ความซื่อตรง ความสุภาพอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ การไม่เบียดเบียน ความอดทน และความประพฤติที่ไม่ผิดตามหลักธรรม (พระมหาอมร มหาลาโภ, 2561)
   • (NT) ทิศหก (พุทธศาสนา)หมายถึง ระเบียบแบบแผนการปฏิสัมพันธ์ในสังคม ตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา การใช้ชีวิตคู่ การคบหา การทำงาน และการพัฒนาจิตวิญญาณ (พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร, 2560)
   • (NT) ธรรมเทศนาหมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือ สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่พุทธศาสนา มีหลายรูปแบบ เช่น การแสดงพระธรรมาเทศนา การสนทนา การเสนอแนะ
   • (NT) อริยสัจ 4เป็นหลักคำสอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ (ราชบัณฑิตยสถาน. (2548) พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 1. ทุกข์ หมายถึง ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดินไม่ได้ ได้แก่ การเกิด ชรา มรณะ 2. สมุทัย หมายถึง สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และ วิภวตัณหา 3. นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ ได้แก่ การดับสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ หรือดับตัณหาทั้ง 3 ได้ 4. มรรค หมายถึง แนวปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์ มีองค์ประกอบอยู่แปดประการ ได้แก่ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ
   • (NT) อานาปานสติหมายถึง การมีความระลึกรู้ตัวในลมหายใจเข้าออก มี 2 แบบ ได้แก่ มีสติอยู่กับลมหายใตเข้าออก และมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก (หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช, 2554)
   • (NT) อิทธิบาท 4หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย (ธีรพล ศรีเป๊ะบัว, 2566) 1. ฉันทะ หมายถึง ความรัก ความพอใจในงาน 2. วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรกับงานที่มี 3. จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่ รับผิดชอบกับงานที่ทำ 4. วิมังสา หมายถึง การพินิจพิเคราะห์ใช้ปัญญาตรวจสอบงาน
  • (NT) มรรค 8
   • (BT) ทางสายกลาง (พุทธศาสนา)ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง การไม่ยึดถือสุดทางทั้งสอง ได้แก่ อัตตกิลมถานุโย หรือ การประกอบตนเองให้ลำบากเกินไป และ กามสุนัลลิกานุโย หรือ การพัวพันในความสบาย (ธเนศ เกษศิลป์, 2561)
   • (BT) พุทธศาสนา -- คำสั่งสอน
   • (BT) โพธิปักขิยธรรม 37เป็นธรรมหรือคำสอนของศาสนาพุทธ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามัคคีธรรม 37 ประการ ได้แก่ (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)) 1. สติปัฏฐาน 4 ประการ 2. สัมมัปปธาน 4 ประการ 3. อิทธิบาท 4 ประการ 4. อินทรีย์ 5 ประการ 5. พละ 5 ประการ 6.โพชฌงค์ 7 ประการ 7. มรรค 8 ประการ
   • (NT) นิพพาน
  • (RT) สงฆ์ -- ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ

พระวินัย 22 concepts

By @perasan