ชุดข้อมูลวิจัยแบบเปิดไวรัสโควิด-19:ข้อมูลเปิดสาหรับชุมชนวิจัยทั่วโลก 5 concepts