Black necked spitting cobra snake venom antiserum

ID
10915311000001106
Name
Black necked spitting cobra snake venom antiserum