Black necked spitting cobra snake venom antiserum

ID 10915311000001106
Name Black necked spitting cobra snake venom antiserum