Voluven 10% infusion 500ml Freeflex bags (Fresenius Kabi Ltd) 20 bag

Product packVoluven 10% infusion 500ml Freeflex bags (Fresenius Kabi Ltd) 20 bag
Prescription Charges 1