Ventolin 200microgram Rotacaps (GlaxoSmithKline UK Ltd) 112 capsule

ID 3214411000001101
Description Ventolin 200microgram Rotacaps (GlaxoSmithKline UK Ltd) 112 capsule
Concept packSalbutamol 200microgram inhalation powder capsules 112 capsule
ProductVentolin 200microgram Rotacaps (GlaxoSmithKline UK Ltd)
Legal categoryPOM
DiscontinuedDiscontinued Flag
Date of discontinuation 3 Nov 2003