Salbutamol 2mg/5ml oral solution sugar free (Kent Pharma (UK) Ltd) 150 ml

ID 2471311000001105
Description Salbutamol 2mg/5ml oral solution sugar free (Kent Pharma (UK) Ltd) 150 ml
Concept packSalbutamol 2mg/5ml oral solution sugar free 150 ml
ProductSalbutamol 2mg/5ml oral solution sugar free (Kent Pharma (UK) Ltd)
Legal categoryPOM
DiscontinuedDiscontinued Flag
Date of discontinuation 12 Nov 2008