Pletal 100mg tablets (Sigma Pharmaceuticals Plc) 56 tablet

ID 17884711000001108
Description Pletal 100mg tablets (Sigma Pharmaceuticals Plc) 56 tablet
Concept packCilostazol 100mg tablets 56 tablet
ProductPletal 100mg tablets (Sigma Pharmaceuticals Plc)
Legal categoryPOM