Plendil 5mg modified-release tablets (DE Pharmaceuticals) 28 tablet

ID 13946311000001108
Description Plendil 5mg modified-release tablets (DE Pharmaceuticals) 28 tablet
Concept packFelodipine 5mg modified-release tablets 28 tablet
ProductPlendil 5mg modified-release tablets (DE Pharmaceuticals)
Legal categoryPOM
DiscontinuedDiscontinued Flag
Date of discontinuation 7 Feb 2011