DermaSalve foot & heel cream (J.H.A Associates Ltd) 200 ml

ID 10344111000001105
Description DermaSalve foot & heel cream (J.H.A Associates Ltd) 200 ml
Concept packToiletries cream 200 ml
ProductDermaSalve foot & heel cream (J.H.A Associates Ltd)
Legal categoryNot Applicable
DiscontinuedDiscontinued Flag
Date of discontinuation 24 Jun 2019