DermaSalve foot & heel cream (J.H.A Associates Ltd) 100 ml

ID 10344011000001109
Description DermaSalve foot & heel cream (J.H.A Associates Ltd) 100 ml
Concept packToiletries cream 100 ml
ProductDermaSalve foot & heel cream (J.H.A Associates Ltd)
Legal categoryNot Applicable
DiscontinuedDiscontinued Flag
Date of discontinuation 24 Jun 2019