Clobetasone 0.05% cream (Dowelhurst Ltd) 30 gram

ID 5615611000001105
Description Clobetasone 0.05% cream (Dowelhurst Ltd) 30 gram
Concept packClobetasone 0.05% cream 30 gram
ProductClobetasone 0.05% cream (Dowelhurst Ltd)
Legal categoryPOM
DiscontinuedDiscontinued Flag
Date of discontinuation 15 Jan 2008