Sip sipČakry

Čakry - sexualita

V okamžiku Stvorenia, keď vznikla z jednoty mnohosť, rozdelilo sa beztvaré bytie najprv na dve základné formy energie. Jedna bola energia oplodňujúca - mužská a druhá bola energia prijímajúca - ženská. Číňania dali týmto prasilám pred tisícročiami názvy “jin” a “jang”. Z “hry” týchto energií vychádza všetko stvorené. Ženské jin je neustále oplodňované mužským jang a rodí život v jeho nekonečne rôznych formách.

Ľudská sexualita je jednou z foriem prejavu všade prítomného aktu tvorenia. Cez sexualitu je človek spojený s aktom tvorenia života v jeho celistvosti. Extáza, ktorú pri tom môže zažiť, odráža opäť blaženosť tvorenia. Sily jin a jang sa prejavujú v celom Univerze ako polarity. Všetko, aby mohlo obstáť, má svoj protipól. Jeden pól existuje len vďaka druhému. Ak zmizne jeden, zaniká aj druhý. Jin a jang symbolizujú pozoruhodným spôsobom rytmický pohyb všetkého života (pozri obrázok polarity ženského a mužského princípu).

Láska a sexualita majú tiež svoj základ v princípe jin a jang. Dva póly usilujú spojiť sa v jedno, priťahujú sa ako dva rozdielne póly magnetu. Ak dôjde ku zjednoteniu protikladných síl, navzájom sa zamenia. Žena a muž majú vo všetkých svojich základných rysoch opačnú polaritu. Opačná polarita sa prejavuje aj na úrovni energií. Všade tam, kde má muž polaritu “plus”, má žena “mínus”. Táto polarita platí aj pri otáčaní čakier. Tak vzniká medzi ženou a mužom na všetkých čakrami reprezentovaných úrovniach vzájomné priťahovanie a dopĺňanie. To môže viesť ku dokonalému vnútornému spojeniu. Aby sme toho dosiahli, musia však byť naše čakry, pokiaľ možno bez blokád.

Pri sexuálnom spojení je prúd energie v hlavnom kanále (Sušumna) výrazne vybudený a zosilnený. Energia v druhej čakre enormne vzrastie. Keď nie sú čakry zablokované, napája tento prebytok energie všetky ostatné čakry nášho systému. Pritom je sexuálna energia, ktorá predstavuje určitú formu prány, transformovaná do frekvencií ostatných čakier. Vyžaruje z čakier cez kanály nádí do fyzického tela a do vibračných polí a plní ich znásobenou životnou energiou. Počas vrcholu sexuálneho spojenia dochádza ku mocnému obojstrannému uvoľneniu síl všetkými siedmymi čakrami a ku splynutiu na všetkých čakrám zodpovedajúcich úrovniach. Obidvaja partneri sa cítia oživení až do hĺbky svojho bytia. Zároveň sa cítia úplne uvoľnení, pociťujú vnútorné opojenie a lásku, ktorá prekračuje rámec osobného chcenia vlastniť. Partnerský vzťah tým zakúsi naplnenie, ktoré už nie je závislé na vonkajších veciach.

Napĺňajúce sexuálne splynutie môže byť však v tejto dimenzii prežívané len vtedy, keď sa partneri jeden druhému úplne otvoria a oslobodia sa od všetkého strachu, ktorý by mohol zabraňovať voľnému toku energie v systéme. Pokiaľ je čo len jedna jediná čakra u jedného z partnerov zablokovaná, nemôže byť prežité dokonalé spojenie. Blokovaná čakra tak vyvoláva poruchu v toku energie odpovedajúcej čakre partnera.

Väčšina ľudí zažíva (prežíva) sexualitu len druhou čakrou. U muža okrem toho hrá dominantnú úlohu energia prvej čakry - telesná hnacia sila. Ak je však sexualita obmedzená len na nižšie čakry, stáva sa čiastočným zážitkom, z ktorého sú obaja partneri skôr unavení, zoslabení a nespokojní. Niekedy majú tendenciu od seba odísť a uzavrieť sa do seba. Z hľadiska energií sa skutočne pri takto obmedzenej sexuálnej praxi spotrebuje mnoho energie, pretože energie z iných čakier sa transformujú na sexuálnu energiu a vyžiari sa druhou čakrou. Energiám je zabránené, aby svojou prirodzenou cestou stúpali nahor a naplnili súčasne všetkých sedem čakier. Najprirodzenejšia cesta, ako odstrániť blokády, ktoré bránia dokonalému sexuálnemu splynutiu na všetkých úrovniach, je výmena energií čakier srdce. Keď obaja partneri vyžarujú lásku svojho srdca voľne a bez strachu, harmonizuje sa ich vlastný a aj partnerov systém energií. Strachom podmienené blokády sa uvoľňujú a je umožnená výmena v úrovniach všetkých siedmych čakier. Preto pohlavné spojenie omnoho viac naplňuje a uspokojuje, keď okrem telesnej príťažlivosti je medzi partnermi tiež pocit hlbšej lásky. Sú aktivované vibrácie vyšších frekvencií a sexualita sa dostáva nad čisto telesný kontakt až ku duchovnému splynutiu.

Zdrojová literatúra: * Sharamon, Sh., Baginski, B. J.: Základní kniha o čakrách * Lübeck, W.: Základní kniha o auře * Marquardtová, H.: Terapia reflexných zón na nohách