Sip sipČakry

Čakry - popis

Čakry ako energetické centrá sú dôležité pre správne fungovanie tela aj ducha človeka. Preto sa hlavne vo východných tradíciách prikladá čakrám veľký význam. Práve rôzne východné náuky a filozofie priradili čakrám mená a kreslené symboly (pozri obrázok). Boli im priradené tiež mnohé iné veci, ako tóny, farby, časti tela a podobne.

Čakra prvá

Prvou čakrou je Muladhara, ktorá je tiež nazývaná čakrou koreňa alebo základnou čakrou. Nachádza sa medzi análom a pohlavnými orgánmi. Je spojená s kostrčou a otvára sa smerom dole. Aktívna čakra svieti ohnivo červeno. Prvá čakra je priradená elementu Zeme a zmyslová funkcia ňuch. Symbolizuje ju lotos so štyrmi okvetnými lístkami. Základná čakra spojuje človeka s fyzickým svetom. Mení kozmické energie na telesnú, pozemskú rovinu. Zároveň prúdi prvou čakrou energia Zeme do celého systému energií. Cez túto čakru máme kontakt s “duchom Matky Zeme”, zažívame jej silu, lásku a trpezlivosť. Do pôsobnosti prvej čakry patria všetky základné individuálne aj všeobecné požiadavky života ako takého pre prežitie na tejto planéte. Ak je táto čakra otvorená, potom medzi jej “dary” patrí pozitívne “áno” ku životu na Zemi, k fyzickej existencii a pripravenosť pôsobiť v harmónii so silami Zeme a učiť sa od nich. Do oblasti pôsobenia prvej čakry patrí tiež budovanie existencie, materiálne zabezpečenie a zachovanie vlastného druhu založením rodiny, rovnako ako sexualita - telesná funkcia a prostriedok ku plodeniu detí. Prvá čakra tvorí životne dôležitý základ a prameň vitálnej sily pre vyššie čakry. Tadiaľ sme napojení na nevyčerpateľný zdroj energie kundalini a tu tiež začínajú tri hlavné kanály energie - Sušumna, Ida a Pingala. Prvá - základná čakra je centrom nášho obehového systému energií. Tiež je sídlom kolektívneho podvedomia. Prvá čakra by mala byť v rovnováhe s čakrou siedmou, aby sme si udržali svoju vnútornú stabilitu.

Čakra druhá

Druhá čakra sa vo východných náukách nazýva Svadhisthana. Môžeme ju však tiež nazývať čakrou sakrálnou. Nachádza sa nad pohlavnými orgánmi a je spojená s krížovou kosťou a otvára sa smerom dopredu. Farba druhej čakry je oranžová a je jej priradený element voda. Zmyslová funkcia pre druhú čakru je chuť. Symbolom čakry je lotos so šiestimi okvetnými lístkami. Druhá čakra je centrom pôvodných, nefiltrovaných emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl. Prostredníctvom tejto čakry máme prístup ku oplodňujúcim a ústretovým energiám, ktoré prenikajú celou prírodou. Táto čakra je často považovaná za sídlo Šakti - ženského aspektu Boha, vo forme tvoriacej rodiacej sily. Rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje druhá čakra medziľudské vzťahy, obzvlášť ku druhému pohlaviu. Do jej pôsobnosti patria rozmanité hry erotiky, rovnako ako vzdávanie sa ohraničeného ega a zážitok väčšej jednoty v sexuálnom spojení.

Čakra tretia

Treťou čakrou je Manipura, čakra solar - plexu. Táto čakra sa nachádza približne dva prsty nad pupkom a otvára sa smerom dopredu. Farba tretej čakry je žltá až zlatožltá. Element tretej čakry je oheň a zmyslová funkcia zrak. Symbolom čakry je lotosový kvet s desiatimi okvetnými lístkami. Základným princípom tretej čakry je vytváranie bytia. Je centrom, ktorým prijímame slnečnú energiu a ktorá okrem iného vyživuje éterické vibračné pole a tým dodáva vitalitu aj telu fyzickému. Treťou čakrou vstupujeme do aktívneho vzťahu ku svetským veciam a ku ostatným ľuďom. Je to oblasť, z ktorej vychádza z nášho tela emočná energie. Odtiaľ sú riadené naše medziľudské vzťahy, sympatie a antipatie, rovnako ako schopnosť trvalých citových väzieb. Pre obyčajného človeka je tretia čakra sídlom osobnosti. Je miestom, kde nachádza svoju spoločenskú identifikáciu a hľadá jej potvrdenie svojou silou, vôľou ku výkonu, snahou pomôcť alebo aj prispôsobiť sa spoločenským normám. Dôležitou úlohou tretej čakry je očisťovať tendencie a želania dvoch spodných čakier, vedome riadiť a využívať ich tvorivé energie, manifestovať duchovnú kvalitu vyšších čakier v materiálnom svete a dosahovať tak na všetkých úrovniach čo najväčšie naplnenie v živote. Čakra je v priamom spojení s astrálnym vibračným polom, nazývanom polom “želania” alebo “žiadosti”. Vitálne hnacie sily, želania a pocity nižších čakier sú tu analyzované, “strávené” a transformované do vyšších energií, aby potom boli s energiami vyšších čakier použité ku vedomému formovaniu nášho života. Kladný postoj ku životu a zmysluplná integrácia pocitov, želaní aj našich životných skúseností vedú ku tomu, že sa tretia čakra uvoľní a otvorí, čím svetlo v nás nadobúda na sile a presvetľuje náš život a celý náš svet. Naše celkové naladenie je veľmi závislé na tom, koľko je v nás svetla. Keď je naše tretia čakra otvorená, cítime sa sviežo, radostne a vnútorne naplnený. Oproti tomu ak je táto čakra zablokovaná alebo narušená, je naša nálada nevyrovnaná a pochmúrna. Tento pocit premietame vždy do okolitého sveta, takže celý náš život sa zdá buď jasný nebo temný. Množstvo svetla v nás určuje jasnosť nášho náhľadu a kvalitu našej práce. S pribúdajúcou integráciou a vnútornou zrelosťou sa postupne premieňa žlté svetlo intelektuálneho porozumenia v tretej čakre na zlaté svetlo múdrosti a hĺbky. Čakrou vnímame tiež priamo vibrácie ostatných ľudí a zodpovedajúcim spôsobom na ne aj reagujeme. Počas konfrontácie s negatívnymi vibráciami, cítime v mieste tretej čakry hroziace nebezpečenstvo - čakra sa stiahne, čo je jej prechodný obranný mechanizmus. Nestáva sa to však v prípade, že svetlo v nás je tak silné, že svojim vyžarovaním vytvára okolo nášho tela „ochranný“ obal.

Čakra štvrtá

Štvrtá čakra - Anaháta, tiež nazývaná čakra srdca alebo srdcové centrum. Je uprostred pŕs vo výške srdca. Otvára sa smerom dopredu. Farba energie čakry je zelená, tiež ružová a zlatá. Ako element jej bol priradený vzduch a zmyslová funkcia hmat. Symbolom štvrtej čakry je lotos s dvanástimi okvetnými lístkami. Základným princípom srdcovej čakry je odovzdanosť. Čakra srdca vytvára stred systému čakier. V nej sa spájajú tri spodné fyzicko - emočné centrá, s troma hornými - duchovnými. Úloha srdcového centra je zjednocovanie cez lásku. Každá túžba po vrúcnom kontakte, po splynutí, harmónii a láske sa prejavuje prostredníctvom čakry srdce. Tieto prejavy sú zreteľné aj v opačnom prípade - smútok, bolesť, strach z odlúčenia, zo straty lásky a pod. Vo svojej očistenej a dokonale otvorenej forme je čakra srdce centrom skutočnej ničím nepodmienenej lásky - lásky, ktorá je tu len kvôli sebe samej, ktorú nie je možné “mať” alebo “stratiť”. V spojení s hornými čakrami sa stáva táto láska Bhakti, t.zn. láskou božou. Každým záporom vytvárame oddelenosť a negativitu. Pozitívne láskyplné “áno” naproti tomu vytvára vibrácie, v ktorých sa negatívne formy prejavu a negatívne pocity nemôžu udržať a miznú (ak trpíme nejakou bolesťou alebo chorobou, môžeme pozorovať, že láskyplnou pozornosťou ku chorému orgánu alebo časti tela sa môže uzdravenie významne zrýchliť, vyskúšajte si to niekedy). Prostredníctvom čakry srdca disponujeme veľkým potenciálom transformácie a uzdravovania a to ako pre nás samotných, tak aj pre ostatných. Centrum srdca vyžaruje veľmi silno. Otvorená čakra srdca má na ostatných spontánny uzdravujúci účinok (pri vedomom uzdravovaní spolu pôsobí aj čakra čela). Čakra srdca vyžaruje v zelenej, ružovej a niekedy aj v zlatej farbe. Zelená je farba uzdravenia, harmónie a sympatie. Keď človek vidiaci auru zbadá u niekoho v oblasti čakry srdce čistú, jasnú zelenou farbu, je to pre neho dôkaz výrazných liečiteľských schopností dotyčného človeka. Zlatá, jemne ružová aura označuje človeka, ktorý žije v čisté, oddanej láske ku božstvu. Srdečná čakra je často nazývaná aj bránou do duše, pretože nie je len sídlom najhlbších pocitov lásky. Pomocou nej sa môžeme spojiť s univerzálnou časťou našej duše.

Čakra piata

Piatou je čakra krčná, nazývaná Višuddhi a hovorí sa jej aj komunikačné centrum. Táto čakra sa nachádza medzi krčnou jamkou a ohryzkom. Je spojená s krčnou chrbticou a otvára sa smerom dopredu. Farba piatej čakry je svetlo modrá, tiež strieborná a zelenkavo modrá. Element tejto čakry je éter a zmyslová funkcia sluch. Symbolom krčnej čakry je lotos so šestnástimi okvetnými lístkami. Základným princípom piatej čakry je rezonancia s bytím. V krčnej čakre sa nachádza centrum ľudských vyjadrovacích schopností, komunikácie a inšpirácie. Je spojené s menšou vedľajšou čakrou tyla, ktorá má sídlo v väze a otvára sa dozadu. Tieto dve čakry bývajú niekedy považované za jedinú, pretože sú svojimi funkciami úzko späté. Piata čakra vytvára veľmi dôležité spojení spodných čakier s čakrami hlavy. Slúži ako most medzi naším myslením a cítením, medzi našimi impulzmi a reakciami na ne. Prepája zároveň obsahy všetkých čakier s vonkajším svetom. Cez krčnú čakru vyjadrujeme všetko, čo v nás žije - smiech, plač, pocity radosti a lásky, rovnako ako strachu a zlosti, naše úmysly, želania, myšlienky a názory, naše vnímanie vnútorného sveta. Priradený element čakry - éter je tiež nositeľom zvuku, hovoreného slova. Je to sprostredkovateľ informácií na všetkých úrovniach. Éter je ponímaný ako priestor Akáša, v ktorom “hustejšie” elementy rozvíjajú svoju pôsobnosť. Najhlbšie poznanie nám bude umožnené len vtedy, keď budeme otvorení ako nekonečný priestor, ktorého svetlo modrá farba je farbou krčnej čakry.

Čakra šiesta

Šiesta čakra - Adžňa, čakra čela, nazývaná “tretie oko”, „oko múdrosti“, „vnútorné oko“ alebo „príkazová čakra“. Tretie oko je umiestnené uprostred čela, jeden prst nad koreňom nosa. Otvára sa dopredu. Farba čakry je indigovo modrá, tiež žltá a fialová. Tieto farby ukazujú na jej rozdielne funkcie na rôznych úrovniach vedomia. Racionálne alebo intelektuálne myslenie môže spôsobiť žlté žiarenie. Jasná, tmavo modrá farba poukazuje na intuíciu a ucelenosť poznávacieho procesu. Nadzmyslové vnímanie sa prejavuje fialovým farebným tónom. V tejto čakre sú “obsiahnuté” všetky zmyslové funkcie a tiež nadzmyslové vnímania. Symbolom čakry tretieho oka je lotos s 96 okvetnými lístkami. Základným princípom šiestej čakry je poznanie bytia. Šiesta čakra je sídlom vyšších duchovných síl, intelektuálnych schopností rozlišovania, pamäte a vôle, na telesnej úrovni najvyššie riadiace centrum centrálneho nervového systému. Šiesta čakra je sídlom všetkých uvedomovacích procesov - schopnosť ku prejaveniu, až po materializáciu alebo dematerializáciu. Môžeme tak vytvárať nové reality a staré rušiť. Obvykle však prebieha tento proces automaticky, bez našej vedomej súčinnosti. Väčšina myšlienok, ktoré určujú náš život, je ovládaná našimi zafixovanými emočnými reakciami a je programovaná našimi aj cudzími úsudkami a predsudkami. Vývojom nášho vedomia a postupným otváraním šiestej čakry môžeme tento proces stále viac vedome ovládať. Sila našej predstavivosti vytvára energiu ku naplneniu určitej myšlienky alebo želania. V spojení s otvorenou čakrou srdce môžeme vysielať liečivé energie a uzdravovať na diaľku.

Čakra siedma

Siedma čakra - Sahasrára - tiež "čakra korunná", čakra temena hlavy, či lotos s tisícom okvetnými lístkami, tak môžeme pomenovať túto čakru. Siedma čakra je umiestnená zo všetkých čakier najvyššie. Nájdeme ju navrchu uprostred nad temenom našej hlavy a otvára sa nahor. Farba siedmej čakry je fialová, tiež biela a zlatá. Základným princípom čakry je číre bytie. Korunná čakra je sídlom najvyššej dokonalosti v človeku. Trbliece sa všetkými farbami dúhy, prevládajúcou farbou je však fialová. Vonkajší kvet čakry má 960 lístkov. V jeho vnútre je druhý kvet s dvanástimi okvetnými lístkami, ktoré žiaria bielym, zlato svietiacim svetlom. Podobne ako sú v bielom svetle obsiahnuté všetky farby spektra, obsahuje najvyššia čakra všetky energie nižších centier. Siedma čakra je prameňom a počiatočným bodom pre prejavy energií všetkých ostatných čakier. Cestu ku rozvoju najvyššej čakry označuje fialové žiarenie. Fialová je farbou meditácie a odovzdanosti. Zatiaľ čo na aktivovanie predchádzajúcich šiestich centier energie sme mohli sami konkrétne pôsobiť, u siedmej čakry sa môžeme len otvoriť a stať sa “nádobou”. Rozvíjaním siedmej čakry sa uvoľňujú posledné blokády v ostatných čakrách a ich energie začínajú kmitať na najvyšších pre ne možných frekvenciách. Každá čakra sa stáva zrkadlom bytia na svojej špeciálnej úrovni a prejavuje tak najvyšší jej prístupný potenciál. Ako náhle je korunná čakra dokonale prebudená, je jej úloha prijímať kozmické energie skončená. Sama vyžaruje energie. Jej “kvet” sa vyklenie von a vytvorí korunu čistého svetla nad hlavou. Nie je ani tak dôležité to, čo je napísané, ale to, čo sme schopní aplikovať do praxe a využiť v každodennom živote. Na prácu s čakrami je nutné sa naučiť pracovať s naším vnútorným “svetom”. Cez tento vnútorný svet potom môžeme ovplyvňovať čakry. Cez čakry sa môžeme rozvíjať, liečiť, pozitívne pôsobiť na svoje okolie, ale tiež sa účinne brániť proti “škodcom” vo svojom okolí. Všetko to vyžaduje “len” úsilie a cvičenie. Prirodzene musíme pridať túžbu sa zlepšiť. Bez tejto hnacej sily nezmôžeme nič a budeme len sklamaní, že vlastne “nič” nefunguje.

Zdrojová literatúra: * Sharamon, Sh., Baginski, B. J.: Základní kniha o čakrách * Lübeck, W.: Základní kniha o auře * Marquardtová, H.: Terapia reflexných zón na nohách